2022/01/15

Github 幽灵通知

Github 网页上一直显示有一条看不见的通知,没有办法去除。


而且右上角一直有个通知的小蓝点,实在是让人无法忍受。


解决办法如下:


curl -X PUT \

    -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" \

    -H "Authorization: token $TOKEN" \

     https://api.github.com/notifications \

    -d '{"last_read_at":"2022-06-8T00:00:00Z"}'

有两点需要注意:


需要先在 Github 设置中创建一个 TOKEN,并赋予 Notification 权限。

修改日期为当前日期。

相关链接:https://github.com/github-community/community/discussions/6874#discussioncomment-2859125

搬瓦工上新